top of page
Seilbåtservice AS, Marina

1. Reglementets virkeområde


a. Seilbåtservice AS sin marina omfatter alle brygger og bølgebrytere på området Hjalmar Bjørges Vei nr. 113 og 115.

b. Bruk av havnen medfører aksept av dette reglement.
c. Havna skal kun benyttes i havnens sesong åpningstider.

2. Generelle bestemmelser


a. Alle som oppholder seg i havneområdet plikter å følge Seilbåtservice marina sine anvisninger. Brudd på reglementet kan medføre bortvisning.


b. Det skal være nattero kl. 23.00. Musikk fra båtene, uansett tid, skal ikke være så høy at det kan sjenere naboskap.


c. Båter fortøyd i gjestehavn skal være ”bebodd”. Ved behov for “parkeringsplass” kontakt Seilbåtservice AS for anvisning av egnet plass og avtale om særskilt tilsyn.


d. Ankrings forbud i hele havnen pga. sjøkabler, morings kjettinger og grunnforhold.


e. Båtstørrelsen skal korrespondere med båtplassen.


f. Båten skal være tilstrekkelig fendret og forsvarlig fortøyd.


g. Båteier/-fører har ansvaret for enhver skade som båten, dens fortøyning, mannskap eller gjester volder på bryggeanlegget, andre båter eller andre deler av havneanlegget. Skader skal umiddelbart meldes til havnekontoret.

h. Alle båter som ligger fortøyd ved bryggeanlegget til Seilbåtservice AS skal ha tegnet minimum ansvar forsikring på båten.

i: Alle båter som skal være fortøyd med strekkavlastere på ALLE tau festet i bryggeanlegget.

j: Havnen er ikke regulert som fast bosted. Dvs. Det er ikke tillatt å bruke båten som bosted.

k: Det skal kun benyttes godkjent strømkabel og kontakt for tilkobling av landstrøm. Kabel skal være merket TXOI, TI, IFSI-EMC

l: Ved daglig bruk av dusj / toaletter eller ved bruk av båten som bosted tilkommer det et botillegg pålydende 2000,- pr. sesong.

 

3. Spesielle bestemmelser


a. Åpen ild og grilling er ikke tillatt i havneområdet, unntatt ved grillplass. Brennbart materiale skal ikke kastes i containere eller søppelkasser. Det oppfordres til stor forsiktighet ved overføring av drivstoff. Ved brann slippes fortøyningene og båten skyves fra land. Brannslokning- og redningsmateriell finnes ved landganger og på brygger.


b. Det er ikke tillatt å kjøre vannski, e.l. i havnen. Dykking skal kun skje etter avtale med Seilbåtservice AS. For øvrig vises det til fartsregler for Fredrikstad havnedistrikt.


c. Søppel kastes i Seilbåtservice sine søppelkasser.


d. Hunder skal holdes i bånd.


e. Båter som er fortøyd i strid med havnereglementet kan fjernes for eiers regning og risiko.

 

4 . Betalingsbestemmelser


a. Alle båter som ligger i havnen skal betale leie.


b. Båtfører/eier er ansvarlig for at leie blir betalt og at kvittering kan fremvises.


c. Ubetalt leie belastes kr 250 i administrasjonstillegg pr påbegynte døgn. Reglementet håndheves privatrettslig og havnekontoret har tilbakeholdsrett i båten til alle omkostninger er betalt.

 

Dispensasjoner

Eventuelle dispensasjoner fra dette reglementet kan gis av Seilbåtservice AS.
 

Reglement for vinterplass / vinteropplag ved Seilbåtservice Marina​. Ved bestilling av båtplass er man pliktig til å sette seg inn i dette reglementet.

 • Leietaker er ansvarlig om båten skulle velte og forårsake skader på egen og / eller andres båter eller eiendom. Båter må være rengjort under vannlinjen før de plasseres på opplagsplassen. Dette etter krav fra miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen. Alle seilbåter med masten oppe lagres i fast stålkrybbe. Båteiere som har eget utsyr for lagring må selv sørge for at dette er godkjent. Båteier er forpliktet til å følge anvisningene til leverandør av utstyret.​
   

 • Det må ikke foretas arbeider med båtpuss etc. som er til sjenanse, eller som vil tilgrise andres båter eller eiendom på opplagsplassen, eller området forøvrig. Innleie av eksterne firmaer som skal utføre div. arbeider må godkjennes av Seilbåtservice AS.

 • Presenninger skal festes godt og ikke festes i støtter.
   

 • Vi arbeider hver dag for å beholde en grønn miljøprofil og vil derfor at våre kunder prioriterer miljømerkede produkter som giftfri frostvæske, vaskemidler mm. ​

 • · Ikke forsøple opplagsområdet / p-plass med maling/bunnstoff eller annet søppel. Ved forsøpling av området ell. vil båteier bli fakturert for opprydning uten varsling. Avfall skal håndteres i henhold til Seilbåtservice AS sin avfallsplan.

 • Ved fjerning av gammelt bunnstoff og påføring av nytt, skal det benyttes oppsamlingspresenning under båten. Bunnstoffrester samles sammen og deponeres i miljøcontaineren. Ved neglisjering av dette krav, vil vedkommende bli belastet kostnader for miljøsanering.

 • Opplagsplassen skal feies og ryddes når båten fjernes. Krybbe/støtter fjernes fra området om det ikke er inngått avtale med Seilbåtservice AS.

 • Båten må være ansvarsforsikret.. Forsikringsnummer og selskap fremlegges Seilbåtservice AS ved bestilling av plass.

 • Det er tilgang til strøm på opplagsplassene. Det skal kun brukes godkjent strømkabel.  

 • Seilbåtservice AS er ikke ansvarlig for tyveri eller skade som måtte oppstå i opplagsperioden.

 • Vi minner om at vintersesongen hos Seilbåtservice AS er fra 15. oktober til 15. April. Dersom man ikke har fjernet båten sin fra opplagsplass innen vintersesongen avsluttes, blir båteier belastet med kr. 250,- pr. døgn.  Unntak kun etter avtale med Seilbåtservice AS. Dersom båt ikke er fjernet innen fristen, vil Seilbåtservice AS kunne besørge flytting av båten for eiers regning.

 • Alle fakturaer for service / arbeider utført ila vinteropplaget må være betalt før båten blir levert.

 • Betaling for båtplass skal skje før båten legges i havnen.

Havnereglement

bottom of page